Βοήθεια στο σπίτι

XERIA

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ – ΗΠΙΟΝΗ 2017

Στα πλαίσια του Εθνικού πιλοτικού προγράμματος  και προαγωγής υγείας των ηλικιωμένων ατόμων – ΗΠΙΟΝΗ  που για το έτος 2017 αφορά την Άνοια, το Κέντρο Υγείας Σκύδρας (Γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας)  σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π (Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Σκύδρας και Κ.Α.Π.Η του Δήμου Σκύδρας ) , διοργανώνει πρόγραμμα με θέμα:  «Πρόληψη της Άνοιας και έγκαιρη αντιμετώπιση των συνεπειών της». Η περίοδος υλοποίησης του διαρκεί  από  10/11/17 έως 18/12/2017. Το παραπάνω πρόγραμμα ειδικότερα  στοχεύει στην :

 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ατόμων ηλικίας άνω των 55 ετών για την άνοια, πρόληψη και την ορθή αντιμετώπισής της.
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των οικογενειών των ατόμων με άνοια σε θέματα φροντίδας και εξυπηρέτησης αυτών.
 • Παραπομπή και διαχείριση περιστατικών με άνοια σε εξειδικευμένα κέντρα και υπηρεσίες υγείας.
 • Διενέργεια προληπτικών δοκιμασιών μνήμης για την έγκαιρη διάγνωση της άνοιας σε άτομα ηλικίας 65 και άνω.

Οι επαγγελματίες υγείας που θα συμμετέχουν  είναι: επισκέπτριες υγείας,νοσηλεύτριες,κοινωνικοί λειτουργοί και γενικός ιατρός.

Το πρόγραμμα θα περιέχει:

 1. Ομιλία –ενημέρωση με θέμα:  « Άνοια Alzheimer. Συμβουλές σε όσους φροντίζουν ασθενείς με Άνοια- Alzheimer.
 2. Θα ακολουθήσει συζήτηση και τυχόν απορίες που θα προκύψουν
 3. Όσοι ενδιαφέρονται θα απαντήσουν σε ερωτηματολόγια – minitest για την άνοια και την κατάθλιψη.
 4. Διανομή ενημερωτικών εντύπων

Για τον μήνα Νοέμβριο η ομάδα θα επισκεφθεί  τα παρακάτω Κ.Α.Π.Η  του Δ. Σκύδρας  στις εξής ημερομηνίες:

 • 10/11/2017 – Καλή
 • 20/11/2017 – Πετριά
 • 29/11/2017 – Αρσένι
 • 01/12/2017 – Καλύβια
 • 11/12/2017 – Σκύδρα
 • 18/12/2017 – Σεβαστειανά

 

Πρόεδρος Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. – Σουρουτζίδης Στυλιανός

Δ/ντης Κ.Υ.Σκύδρας    – Ζουμπουλίδης  Σάββας

Πρ/νη  Γρ. Κοιν.Φροντίδας – Τσίπκα  Θεοδώρα 

 

 

DSC00444SAM_0814

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΚΑΛΗ ΕΔΩ (10/11/2017)

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΠΕΤΡΙΑ ΕΔΩ (20/11/2017)

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΑΡΣΕΝΙ ΕΔΩ (29/11/2017)

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΕΔΩ (01/12/2017)

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΚΥΔΡΑ ΕΔΩ (11/12/2017)

logonew

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σκύδρα ,   13-10-2017                                     

 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                                           Αριθμ. Πρωτ. : 1546

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

(Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π)

ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

Ταχ.Δ/νση      : Κέννεντι 1

Ταχ.Κωδ         :58500

Πληροφορίες :Χαχούδη Κωνσταντία

Τηλ                    :2381351999 – 2381088540

Email               :edpsskydras@hotmail.com

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2017

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Το Ν.Π.Δ.Δ.   «Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π.) Δήμου Σκύδρας»

 

 Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.  «Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας  & Παιδείας Δήμου Σκύδρας (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥΔΡΑΣ)» που εδρεύει στη Σκύδρα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Σκύδρας                              ( Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥΔΡΑΣ)»

 

(Για τη στελέχωση της δομής «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕΝΗΪΔΟΣ)»

 

Σκύδρα ΠΕ ή ΤΕ

Κοινωνικού Λειτουργού

Οκτώ (8) μήνες 1
102 Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης  Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Σκύδρας                              ( Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥΔΡΑΣ)

 

(Για τη στελέχωση της δομής «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ)»

 

 Σκύδρα ΠΕ 

Ψυχολόγος

Οκτώ (8) μήνες 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση  Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

 

 

 

 

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για τις θέσεις με κωδικό 101 και 102 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Πέλλας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήματος.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Σκύδρας (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥΔΡΑΣ)», Κέννεντι 1, Τ.Κ. 58500 – Σκύδρα, απευθύνοντάς την στο γραφείο Διεύθυνσης,  υπόψιν κας Γιακουμή Δήμητρας (τηλ. επικοινωνίας: 2381088540). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, ήτοι από 19-10-2017 έως 30-10-2017 (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2017 [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30.03.2017] βρίσκεται στα γραφεία του «Ενιαίου Φορέα Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Σκύδρας» και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σκύδρας.

Διαβάστε την ανακοίνωση (Pdf)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ_ΤΕ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔ.101

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΩΔ.102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔ.101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΩΔ.102

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ
( Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π).» ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

untitled-2-copy

Βοήθεια στο σπίτι

untitled-2-copy

Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» , ξεκίνησε στο Δήμο Σκύδρας το 1998 από τη Δημοτική Επιχείρηση και συνεχίζεται έως σήμερα. Από τον Μάιο του 2014 φορέας υλοποίησης είναι το Ν.Π.Δ.Δ  Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π .

Απευθύνεται σε ηλικιωμένα άτομα (65 ετών και άνω ) , καθώς και σε άτομα με ειδικές ανάγκες  (ΑΜΕΑ) , μη αυτοεξυπηρετούμενα ή μερικώς αυτοεξυπηρετούμενα , χωρίς επαρκείς πόρους  , τα οποία είτε είναι μοναχικά , είτε ζουν με τις οικογένειες τους και χρήζουν κοινωνικής , νοσηλευτικής και οικογενειακής φροντίδας κατ’οίκον.     

     Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας στους εξυπηρετούμενους , στο φυσικό τους περιβάλλον ,ώστε να έχουν αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση , να παραμείνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας , καθώς και η υποβοήθηση της οικογένειας για να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες των ανθρώπων τους.

Εξίσου σημαντικοί στόχοι είναι η κάλυψη βασικών αναγκών κοινωνικής φροντίδας  , η ενίσχυση του αισθήματος σιγουριάς και ασφάλειας στα μοναχικά άτομα , η αποφυγή της περιθωριοποίησης του , η κάλυψη καθημερινών αναγκών διαβίωσης , η ανακούφιση της οικογένειας από τη συνεχή φροντίδα και αγωνία για τον άνθρωπό της , η πρόληψη και η ενημέρωση σε θέματα υγείας , η αποφυγή άσκοπης εισαγωγής ατόμων σε ιδρύματα και η ενίσχυση της σύγχρονης τάσης για ανοικτή περίθαλψη.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ στο Πρόγραμμα είναι:

 1. Αίτηση
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας
 5. ΑΜΚΑ
 6. Πιστοποιητικό αναπηρίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (για τους ηλικιωμένους εφόσον υπάρχει)
 7. Ιατρικές γνωματεύσεις οι οποίες να βεβαιώνουν την κατάσταση υγείας του ηλικιωμένου
 8. Εκκαθαριστικό εφορίας
 9. Κοινωνική έκθεση (πραγματοποιείται από τον Κοινωνικό λειτουργό)

 

Στο Δήμο Σκύδρας λειτουργούν 4 δομές :

 • ΔΟΜΗ 1 – ΣΚΥΔΡΑ –      ΤΗΛ: 2381351999

Κοινωνική λειτουργός:            Χαχούδη Κωνσταντία

Νοσηλεύτρια:                          Κελεσίδου Παρασκευή

Οικογενειακή Βοηθός:             Δημούλτση Ευφροσύνη

Οικογενειακή Βοηθός:             Κωνσταντινίδου Αναστασία

 • ΔΟΜΗ 2 – ΛΙΠΟΧΩΡΙΤΗΛ:2381082889

Ψυχολόγος :                                      Παυλίδου Ελένη

Νοσηλεύτρια :                         Αναστασιάδου Ευφημία

 • ΔΟΜΗ 3 – ΠΕΤΡΙΑ  –       ΤΗΛ:2381071857

Νοσηλεύτρια:                          Φαντίδου Σωτηρία

Οικογενειακη Βοηθός:             Πετρίδου Μαρία

 • ΔΟΜΗ 4 – ΚΑΛΗ  –       ΤΗΛ:2381351710

Νοσηλεύτρια:                          Δασκαλίδου Σουλτάνα

Οικογενειακή Βοηθός:             Σάλλη Ελένη

 

Το Πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι» του Δήμου Σκύδρας , διαθέτει δύο υπηρεσιακά οχήματα για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων.

α. 26 β. untitled-1-copy

Εικόνα α και β :τα υπηρεσιακά οχήματα της Δομής 1 (Σκύδρας) και της            Δομής 4 (Καλής) του Δήμου Σκύδρας.

 

ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

untitled-3copy

 

O Δήμος Σκύδρας σε συνεργασία με το Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. και το Βοήθεια στο Σπίτι υλοποιεί το έργο « Υπηρεσίες δικτύου κοινωνικής φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας και ειδικών ομάδων πληθυσμού» , το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του πιλοτικά τον Φεβρουάριο του 2015 και από τον  Σεπτέμβριο του 2015 λειτουργεί κανονικά. (https://ehealth.skydra.gov.gr)

Στα πλαίσια του προγράμματος έχουν χορηγηθεί έξυπνες ασύρματες ιατρικές συσκευές με ειδικευμένο λογισμικό λήψης βιολογικού σήματος.

 

 • Συσκευές κλήσης άμεσης βοήθειας (κουμπί πανικού)
 • Συσκευές εντοπισμού θέσης
 • Ειδικοί αισθητήρες μέτρησης πίεσης
 • Ειδικοί αισθητήρες μέτρησης βάρους

 

 

1 Κουμπί πανικού/πτώσης 5 Εντοπισμός θέσης
4     Παρακολούθηση πίεσης 3 Παρακολούθηση βάρους

 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται ανά ειδικότητα είναι:

 

 

1.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:

 

 • Διερεύνηση , καταγραφή ,επεξεργασία και μελέτη των περιπτώσεων
 • Υποστηρικτική κοινωνική εργασία ατόμου
 • Κοινωνική στήριξη οικογένειας
 • Συναισθηματική στήριξη
 • Κοινωνική έρευνα
 • Ενημέρωση για κοινωνικο-προνοιακά θέματα (συντάξεις – επιδόματα κ.α)
 • Διαμεσολάβηση σε δημόσιες υπηρεσίες , νοσοκομεία , ασφαλιστικούς οργανισμούς , κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α) ,υπηρεσίες υγείας , γιατρούς , ιατρικά κέντρα
 • Παραπομπή περιπτώσεων
 • Ανάπτυξη εθελοντισμού
 • Οργάνωση των εργαζομένων της μονάδας , προγραμματισμός επισκέψεων , τήρηση αρχείων , απολογισμός της μονάδας

 

 

30

 

 

 

Εικόνα:

Μεταφορά, συνοδεία των εξυπηρετούμενων  και διαμεσολάβηση σε δημόσιες υπηρεσίες για διεκπεραίωση υποθέσεων τους.

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ:

 

 • Μέτρηση ζωτικών σημείων (αρτηριακή πίεση , σφυγμοί , θερμοκρασία, )
 • Μέτρηση σακχάρου αίματος
 • Πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων και τραυμάτων
 • Ενεσοθεραπεία
 • Διαμεσολάβηση σε δημόσιες υπηρεσίες , νοσοκομεία , ασφαλιστικούς οργανισμούς , κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α) ,υπηρεσίες υγείας , γιατρούς , ιατρικά κέντρα
 • Συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων
 • Παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής και χορήγηση φαρμάκων
 • Διασφάλιση ατομικής υγιεινής
 • Καθετηριασμός
 • Αιμοληψίες
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση της οικογένειας για τη φροντίδα του ασθενή


Εικόνα:

6

    Λήψη αίματος κατ’οίκον σε εξυπηρετούμενους

 

 

 

 

 

 

 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ:

 

 • Διατήρηση της υγιεινής και καθαριότητα της οικίας
 • Προετοιμασία φαγητού και σίτιση
 • Φροντίδα κρεβατιού
 • Υποβοήθηση στη μετακίνηση
 • Προμήθεια φαρμάκων
 • Φροντίδα εμφάνισης
 • Διασφάλιση ατομικής υγιεινής
 • Αγορές ειδών πρώτης ανάγκης
 • Διεκπεραίωση υποθέσεων σε Δ.Ε.Κ.Ο
 • Συντροφιά

8

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η οικογενειακή Βοηθός φροντίζει για την καθαριότητα της οικίας των εξυπηρετούμενων.

 

 Συντροφιά της Οικογενειακής Βοηθού με εξυπηρετούμενους του Προγράμματος.

9

 

 

 

 

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

1.10

 

 

  Εικόνα 1 : η Κοινωνική Λειτουργός στη Δομή του  Προγράμματος

2.11

 

Εικόνα 2 : επίσκεψη της νοσηλεύτριας σε οικία εξυπηρετούμενης

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Εικόνα 3 : η Κοινωνιολόγος του Προγράμματος κατά την επίσκεψή της σε οικία   εξυπηρετουμένων

 

3.12

 

 

 

 

Εικόνα 4 : Η   Νοσηλεύτρια κατά την επίσκεψη σε οικία εξυπηρετούμενων

4.13

 

Εικόνα 5: Η Οικογενειακή       Βοηθός με εξυπηρετούμενη.

14

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5.15

 

 

 

 

 

 

6.16

 

Εικόνα 5 και 6: Η οικογενειακή βοηθός και η νοσηλέύτρια μαζί με εξυπηρετούμενη του Προγράμματος.

 

 17

 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ -ΗΠΙΟΝΗ

 

Στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος « Πρόληψης και προαγωγής της υγείας των ηλικιωμένων ατόμων – Ηπιόνη » του Υπουργείου Υγείας , με θέμα για το 2015 τον Σακχαρώδη Διαβήτη , το Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Σκύδρας σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Σκύδρας , πραγματοποίησε δωρεάν έλεγχο και ενημέρωση με σκοπό την πρόληψη  και έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας  σε κατοίκους του Δήμου Σκύδρας και των δημοτικών διαμερισμάτων της .

 

Από την ομιλία με θέμα τον Σακχαρώδη Διαβήτη στα  Σεβαστειανά του Δήμου Σκύδρας.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Σκύδρας:

20

32

 

 

Από την ομιλία στη Καλή του Δήμου Σκύδρας σε συνεργασία με τον Γενικό Οικογενειακό ιατρό κο Καλαϊτζόγλου Νικόλαο:

21

22

untitled-3-copy 

 

Ομιλία στη Πετριά σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Σκύδρας:

23