Παιδικοί σταθμοί

DSC00928

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

DSC00929Σήμερα το πρωί, 3 Οκτωβρίου 2018 ο Δήμος Σκύδρας και το ΕΦΑΚΠΠ καλωσόρισαν κι επίσημα τα πρώτα βρέφη στις εγκαταστάσεις του Νομικού Προσώπου.

 

 

 

DSC00940

 

 

 

 

Η Δήμαρχος Κατερίνα Ιγνατιάδου και ο πρόεδρος του ΕΦΑΚΠΠ, Στέλιος Σουρουτζίδης έκοψαν την κορδέλα περήφανοι εγκαινιάζοντας την λειτουργία του πρώτου βρεφικού τμήματος. Σκύδρας.

 

 

DSC00931

 

Η τελετή πραγματοποιήθηκε μαζί με τον αγιασμό του παιδικού σταθμού με την παρουσία γονέων και του προσωπικού. Η Δήμαρχος καλωσόρισε τον κόσμο, ευχήθηκε τα καλύτερα στα παιδιά και στις οικογένειες τους.

 

 

 

DSC00944

 

 

 

 

Οι γονείς ξεναγήθηκαν στις νέες εγκαταστάσεις του βρεφικού τμήματος οι οποίοι έμειναν ενθουσιασμένοι .

 

 

DSC00949

DSC00945DSC00943

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την λήξη του Αγιασμού οι γονείς  απόλαυσαν τον πλούσιο μπουφέ στην αυλή του κτιρίου, που στήθηκε με την βοήθεια του προσωπικού.

logonew

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2018

logonew

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Σκύδρα        ,  10/08/2018

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 1428

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

(Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π.)

ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

Ταχ.Δ/νση       :Κέννεντι 1

Ταχ.Κωδ         :58500 Σκύδρα

Πληροφορίες :Γιακουμή Δήμητρα ,Χαχούδη Κωνσταντία

Τηλ                  :2381088540 , 2381351999

Emai                :edpsskydras@hotmail.com                            

 

       

                                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση της Δράσης

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

 

 

Το .Ν.Π.Δ.Δ. « Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής  Προστασίας &

                 Παιδείας (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π.) Δήμου Σκύδρας»

 

 Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ .  «Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας  & Παιδείας Δήμου Σκύδρας (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥΔΡΑΣ)», που εδρεύει στη Σκύδρα , και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Σκύδρας                              ( Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥΔΡΑΣ)»

 

(Για τη στελέχωση των δομών των Παιδικών Σταθμών).

Σκύδρα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων *Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 2
102 Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Σκύδρας                              ( Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥΔΡΑΣ)»

 

(Για τη στελέχωση των δομών των Παιδικών Σταθμών).

 

Σκύδρα ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων. *Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 2
103 Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Σκύδρας                              ( Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥΔΡΑΣ)»

 

(Για τη στελέχωση των δομών των Παιδικών Σταθμών).

 

Σκύδρα ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 2

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 

 

 

 

 

102

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή  Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
103 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.2527/1997

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για τις θέσεις με κωδικούς 101, 102  και 103, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων,  ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Πέλλας.

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ  (ΤΕ)ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΔΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
 

 

 

 

101,102

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ).

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεων της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
 

103

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-3-2017».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Σκύδρας (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥΔΡΑΣ)», Κέννεντι 1,  Τ.Κ.58500 – Σκύδρα , απευθύνοντάς την στο γραφείο Διεύθυνσης υπόψη κας Γιακουμή Δήμητρας (τηλ. επικοινωνίας: 2381088540). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη),  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Συνεπώς η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει  από 16/08/2018 έως 27/08/2018.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30.03.2017», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό,  μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Διαβάστε ολόκληρη την Ανακοίνωση σε Pdf εδώ

Διαβάστε το Παράρτημα της Ανακοίνωσης με ημ. 30/03/2017 εδώ

Εντυπο Αίτησης ΣΟΧ/6 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ.

«ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ,

            ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π ).»

ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

 

 

     ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

logonew

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ»

Από τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει το Βρεφικό τμήμα στον Παιδικό Σταθμό της Σκύδρας.

Θα γίνονται δεκτά παιδιά από 8 μηνών εώς 2,5 ετών ,  από τις 7:00πμ. έως 15:00μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2381088540.

DSC00910

«ΠΑΜΕ ΓΙΑ SURVIVOR»

Σ’ έναν χώρο βγαλμένο από το «Survivor» επισκέφτηκαν τα παιδιά των Παιδικών Σταθμών του Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. Σκύδρας.

 

DSC00920

DSC00914

 

 

 

DSC00921Η σχολική εκδρομή που πραγματοποιήθηκε στις 12/07/2018 ενθουσίασε τους μικρούς μαθητές και τους γονείς γιατί μπόρεσαν να παίξουν , να γυμναστούν και να εκτονωθούν.

 

 

Ο χώρος που επισκέφτηκαν τα παιδιά βρίσκεται στη Βέροια , στο 7ο χκμ προς το Σέλι και ονομάζεται «Πολυθέαση».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΔΩ

DSC00386

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΝΗΠΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ»

EFAKPP

 

Αιτήσεις για νέες εγγραφές και επανεγγραφες  μαζί με τα συνημμένα δικαιολονητικά στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Ενιαίου Φορέα Αλληλεγγύης κοινωνικής Προστασίας &  Παιδείας  του Δήμου Σκύδρας  για το επόμενο σχολικό έτος υποβάλλονται από 10-­5-2018 έως 31-05- 2018 στο γραφείο της Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ.Κενεντυ 1 καθώς και στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς .

Στα Νηπιακά Τμήματα εγγράφονται παιδιά δημοτών και κατοίκων από 2,5 ετών, δηλαδή 30 μηνών έως την ηλικία που εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

γ) Τα νήπια τα εγγεγραμμένα στους Παιδικούς σταθμούς επανεγγράφονται, την επόμενη σχολική χρονιά υποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εκτός το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όπου οι γονείς καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε στην οικογενειακή τους κατάσταση.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ (ΕΕΤΑΑ).

Μετά την ανάρτηση του πίνακα κατάταξης και για διάστημα 5 ημερών θα γίνονται δεκτές οι ενστάσεις των γονέων όσον αφορά τα αποτελέσματα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/5-12-2017)

Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά των εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.).

Οι άνεργες μητέρες και οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα να ενημερωθούν σχετικά με την ανακοίνωση για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr)

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα παιδιά που είναι σωματικά, πνευματικά και ψυχικά υγιή και αρτιμελή, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή δεν είναι αρτιμελή, εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον υπάρχει πιστοποιητικό ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ιδιαίτερων προβλημάτων στη λειτουργία του σταθμού.

Απαραίτητη προϋπόθεση ο σταθμός να έχει πληρότητα σε προσωπικό και το παιδί να μην εμφανίζει προβλήματα συμπεριφοράς.

 

___________ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ______

 1. Αίτηση εγγραφής.
 2. Ατομικό Δελτίο Υγείας ( επισυναπτόμενο έντυπο), συμπληρωμένο από παιδίατρο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών, ημερομηνίες και το αποτέλεσμα της φυματοαντίδρασης (mantoux),όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Και φωτοτυπία του βιβλιαρίου εμβολίων .
 3. Υπεύθυνη Δήλωση
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο (με ημερομηνία έκδοσης όχι μεγαλύτερης του μηνός από την υποβολή του).
 5. Εργαζόμενοι γονείς στο Δημόσιο τομέα: α) Βεβαίωση εργασίας εργοδότη στην οποία αναγράφονται το ωράριο οι μηνιαίες αποδοχές.

Εργαζόμενοι γονείς στον Ιδιωτικό τομέα: α) Βεβαίωση εργασίας εργοδότη στην οποία αναγράφονται οι μηνιαίες αποδοχές, β) Εκτυπωμένη κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου.

Περιστασιακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι:Αντίγραφο

πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα.

Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Φωτοτυπία τελευταίας Απόδειξης Πληρωμής Ασφαλιστικού Ταμείου ή φωτοτυπία πρόσφατης Απόδειξης παροχής Υπηρεσιών όπου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία.

Ανεργοι Γονείς: Προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας των γονέων από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

 1. Εκκαθαριστικό Εφορίας Οικονομικού Έτους 2018 που αφορά εισοδήματα έτους 2017. Kαι την δήλωση εισοδήματος (Ε1) του προηγούμενου έτους.
 2. Λογαριασμός Δ.Ε.Η., ή Ο.Τ.Ε. (ή οποιοσδήποτε λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο, όπου να αναγράφονται το όνομα και η διεύθυνση κατοικίας).

8.Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο φορέα για γονέα ή τέκνο στην οικογένεια με μόνιμη αναπηρία άνω του 67% και για άλλες περιπτώσεις, πρόσφατη έκθεση υγειονομικής επιτροπής.

 1. Διαζευκτήριο ή πιστοποιητικό χηρείας(αν δεν αναφέρονται στο πιστοποιητικόοικογενειακής κατάστασης).

10 .Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής(φωτοτυπία) και τωνδύο γονιών στην χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φοράδιατάξεις.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ

Η λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους, 5 ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή από 7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ..

Οι σταθμοί διακόπτουν την εργασία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημόσιων Υπηρεσιών, αλλά και κατά την περίοδο από 23/12 έως 7/1 (διακοπές Χριστουγέννων) καθώς και από Μ. Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά (διακοπές Πάσχα).

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

♦♦♦ Η προσέλευση των παιδιών ορίζεται από τις 7.00π.μ.- 9.00π.μ. αυστηρά.

♦♦♦ Η αποχώρηση των παιδιών ορίζεται από τις 12.30μ.μ – εως το τέλος του ωραρίου μ.μ, ενώ.μ..

 • Οι γονείς και οι κηδεμόνες παραδίδουν τα παιδιά στις παιδαγωγούς τους από τις οποίες και τα παραλαμβάνουν. Τα παραπάνω χρονικά όρια είναι τα καταληκτικά. Η προϊσταμένη του σταθμού έχει δυνατότητα να τα προσαρμόσει, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και τον αριθμό του προσωπικού.
 • Η παραλαβή των παιδιών θα γίνεται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους ή κατάλληλο ενήλικο άτομο που θα έχει εγγράφως εξουσιοδοτηθεί, και θα έχει υποχρέωση να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

♦♦♦ Η προσαρμογή είναι η εναρκτήρια παιδαγωγική δραστηριότητα.

♦♦♦ Η ομαλή προσαρμογή του παιδιού στο νέο περιβάλλον του Παιδικού Σταθμού απαιτεί προσεκτική αντιμετώπιση.

 • Κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό εξέλιξης.
 • Η προσαρμογή του κάθε παιδιού γίνεται με προσωπική επαφή με τη παιδαγωγό.

♦♦♦ Το αίσθημα της ασφάλειας, της κατανόησης και της αγάπης, μειώνει το άγχος του αποχωρισμού του παιδιού από το οικογενειακό περιβάλλον, και σιγά-σιγά το βοηθά να νιώθει σιγουριά στον καινούργιο χώρο που του προτείνουμε να ενταχθεί.

Σκοπός Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών: Οι Παιδικοί, Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί αποτελούν κυρίως δομές αγωγής και διαπαιδαγώγησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο:

♦♦♦ Να παρέχουν προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

♦♦♦ Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.

♦♦♦ Να ευαισθητοποιούν τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, προσφέροντάς τους πληροφόρηση και καθοδήγηση.

♦♦♦ Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο.

♦♦♦ Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Να διευκολύνουν τους εργαζόμενους και τους άνεργους γονείς

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

7.00-9.00 V Παιχνίδια ελεύθερα στις ΓΩΝΙΕΣ
9.00-9.30 V Μάζεμα παιχνιδιών / πλύσιμο-τουαλέτα / πρωινό γεύμα.
9.30-12.00 V Χωρισμός ομάδων.
V Επιμέρους δραστηριότητες στις Γωνιές.
V Παράλληλα εργαστήρια.
V Ατομικές δραστηριότητες ομάδων.
V Αυλή.
V Ελεύθερες δραστηριότητες.
V Οργανωμένες δραστηριότητες ανοιχτού χώρου.
V Παραμύθι.
12.00-12.30 V Πλύσιμο/Μεσημεριανό φαγητό.
12.30-14.30 V Οργανωμένες δραστηριότητες.
V Ομαδικά παιχνίδια.
V Προβολές – κουκλοθέατρο.
V Δραματοποιήσεις.
14.30- 15.00

 

V Αναχώρηση παιδιών.
Το πλάνο είναι ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό.

 

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Από το Νομικό Πρόσωπο δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα της υγείας, για να μην υπάρξουν κίνδυνοι για τα παιδιά ή να αποφευχθεί τυχόν εξάπλωση μεταδοτικών ασθενειών σε άλλα. Για το λόγο αυτό οι γονείς έχουν υποχρέωση να έχουν άμεση επικοινωνία με τις Υπεύθυνες των Παιδικών Σταθμών για οποιοδήποτε θέμα άπτεται της υγείας των παιδιών τους και συγκεκριμένα:

♦♦♦ Στην περίπτωση που κάποιο παιδί αρρωστήσει κατά την διάρκεια της λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού ειδοποιούνται οι γονείς του να το παραλάβουν και το παιδί παραμένει εκτός του Σταθμού έως την πλήρη ανάρρωσή του.

♦♦♦ Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Υπεύθυνη του Σταθμού. Η επιστροφή του παιδιού στο Σταθμό πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του θεράποντος Παιδιάτρου στην οποία να αναφέρεται η νόσος από την οποία έπασχε το παιδί και να βεβαιώνεται η αποκατάσταση της υγείας του.

♦♦♦ Σε περίπτωση εμφάνισης φθειρών, ειδοποιείται ο Παιδικός Σταθμός και το παιδί παραμένει για ένα τριήμερο στο σπίτι προκειμένου να αποφθειριασθεί.

 • Σε περίπτωση σοβαρού έκτακτου περιστατικού πχ ατυχήματος ειδοποιείται από την Υπεύθυνη του Σταθμού άμεσα η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης και οι γονείς του παιδιού.

♦♦♦ Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις ασθενειών ή ατυχημάτων κλπ τα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια δε μεταφέρονται με ιδιωτικά αυτοκίνητα του προσωπικού (καλείται το ΕΚΑΒ).

Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί προτεραιότητα του προσωπικού των Σταθμών, το οποίο εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Υποβάλλεται τακτικά σε προληπτικό έλεγχο και εφοδιάζεται με ειδικό ατομικό βιβλιάριο υγείας που θεωρείται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή.

Τους Παιδικούς Σταθμούς επισκέπτεται παιδίατρος που παρακολουθεί τα παιδιά και τηρεί ιατρική καρτέλα για καθένα από αυτά.

Θεραπευτικές αγωγές δεν χορηγούνται από το προσωπικό των σταθμών.

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η διατροφή των παιδιών καλύπτεται υγιεινά και με πληρότητα από το Παιδικό Σταθμό σύμφωνα με επιλεγμένο διαιτολόγιο που καταρτίζεται από τον παιδίατρο.

Η διατροφή των παιδιών, αποτελεί μέρος του ημερήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος και συμμετέχουν σε αυτή όλα τα παιδιά.

Στο Σταθμό δεν επιτρέπονται τσίχλες, γαριδάκια, καραμέλες κ.λ.π. γιατί εκτός του ότι είναι ανθυγιεινά, υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος όταν βρίσκονται στις τσέπες ή στις τσάντες τους.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

Παρακαλούμε να:

Ντύνετε τα παιδιά σας με άνετα ρούχα, κατά προτίμηση φόρμες. Θα πρέπει να αποφεύγεται να τους φοράτε τιράντες, ζώνες, παπούτσια με κορδόνια, καδένες – σκουλαρίκια γιατί αφ’ ενός υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και αφετέρου εμποδίζουν τα παιδιά στην αυτοεξυπηρέτησή τους.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 • Για την επίτευξη των στόχων της προσχολικής αγωγής είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία Παιδικού Σταθμού και οικογένειας. Για το λόγο αυτό η ενεργή συμμετοχή των γονέων, κρίνεται απαραίτητη.

♦♦♦ Οι γονείς κάθε δύο χρόνια εκλέγουν εκπρόσωπο τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου.

♦♦♦ Οι γονείς λαμβάνουν μέρος σε τακτικές συναντήσεις με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τους σε προβλήματα αγωγής και ψυχολογίας των παιδιών τους.

♦♦♦ Οι γονείς πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις που οργανώνει το Κέντρο.

 

Η καταβολή των «τροφείων» γίνεται μια φορά τον μήνα, αν είναι δυνατόν στις πρώτες δέκα  ημέρες του μήνα, στην Τράπεζα Πειραιώς και στον λογαριασμό GR 74017227800052780835283345278-083528-334  του  Ενιαίου Φορέα Αλληλεγγύης κοινωνικής Προστασίας &  Παιδείας  του Δήμου Σκύδρας. Ως καταθέτης θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του  νηπίου και ως αποδέκτης το Ν.Π.Δ.Δ. Αντίγραφο της κατάθεσης θα προσκομίζεται στην Υπεύθυνη του Σταθμού.

Καμία οικονομική δοσοληψία δεν επιτρέπεται με το προσωπικό των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών.

 1. Η οικονομική συνεισφορά είναι υποχρεωτική για όλο το διάστημα, από την ημερομηνία εγγραφής του παιδιού έως την 31η Ιουλίου 2019. Σε περίπτωση διαγραφής για οποιοδήποτε λόγο δεν επιστρέφεται η οικονομική συνεισφορά που έχει καταβληθεί.
 2. Το ποσό των τροφείων είναι 40.00 ευρώ για το κάθε παιδιά και 50ευρώ για τα δυο παιδιά

 

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η διακοπή φιλοξενίας των παιδιών από τα τμήματα του Ν.Π. ενεργείται πάντοτε με απόφαση του Δ.Σ. και εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

♦♦♦ Αίτηση του γονέα με την οποία θα ζητά την διαγραφή του παιδιού του από τον σταθμό.

♦♦♦ Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από ένα μήνα (συνεχόμενα) και δεν καταβάλλει τα αναλογούντα τροφεία.

♦♦♦ Όταν οι γονείς δεν συμμορφώνονται κατ’ εξακολούθηση με το πρόγραμμα του ωραρίου και τους όρους λειτουργίας του Νομικού Προσώπου.

 • Όταν τα νήπια συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.
 • Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή στην υγεία των παιδιών, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, αφού προηγηθεί επικοινωνία για ενημέρωση με τους γονείς.

♦♦♦ 6. Όταν οι γονείς χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος, δεν καταβάλλουν τη οικονομική συνεισφορά που τους αναλογεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός από την ημερομηνία που υποχρεούνται σε καταβολή αυτής, και αφού προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση τους.

Πληροφορίες στο τηλ.2381088540 από Δευτέρα έως και Παρασκευή .

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΗΠΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

      ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%85

«ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ»

 

Δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 ετη ως την φοίτηση του στην  υποχρεωτική εκπαίδευση. Και δεν πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα

Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιών που διαμένουν σε όμορο Δήμο .

Κατά την εγγραφή επιλέγονται πρώτα  τα παιδιά των εργαζομένων γονέων ,ανέργων, οικονομικά αδυνάτων και εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

 1. Αίτηση
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης
 3. Βεβαίωση εργοδότη εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται
 4. Βεβαίωση ανεργίας εφόσον είναι άνεργοι
 5. Βεβαίωση υγείας συμπληρωμένη από παιδίατρο
 6. Αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης ( mantoux)
 7. Αντίγραφο δηλωσης φορολογίας εισοδήματος και εκκαθαριστικού σημειώματος

 

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 10 ΜΑΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΙΟΥ

 

DSC00854

«ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»

     Οι Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του Δήμου Σκύδρας παρακολούθησαν στις 14 και 15 Μαρτίου 2018 μία συναρπαστική παράσταση κουκλοθεάτρου από τη θεατρική ομάδα «Ονειροβάτες» της Θεσσαλονίκης.

 

DSC00852

 

     Το έργο που παρουσίασαν ήταν «Το Σοκολατένιο σπίτι» , μία παραλλαγή του παραμυθιού » Η Δόνα τερηδόνα» , δίνοντας έμφαση στην υγιεινή του στόματος και γενικά στην υγιεινή διατροφή.

 

DSC00856

 

 

Το διαδραστικό αυτό κουκλοθέατρο ενθουσίασε  τα παιδιά καθώς συμμετείχαν ενεργά με μουσικοκινητικά παιχνίδια και λεκτικές ασκήσεις .

 

 

 

 

 

 

 

20180314_094749

Στο τέλος της παράστασης γονείς και παιδιά έδωσαν συγχαρητήρια στους ηθοποιούς και στη Διοίκηση του Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. Σκύδρας γι ‘ αυτή τη πρωτοβουλία.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΔΩ

FB_IMG_1519237112285

«ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ»

Γιορτάστηκαν και φέτος τα Κούλουμα σε όλο το δήμο Σκύδρας. Σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες και στη Σκύδρα στρώθηκε Σαρακοστιανό τραπέζι για όλους τους Δημότες και τους επισκέπτες..

 

20180219_110910

 

FB_IMG_1519237294570FB_IMG_1519237190252

FB_IMG_1519238402877

FB_IMG_1519237183700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μουσική , χορός και φυσικά γευστικά παραδοσιακά  Σαρακοστιανά εδέσματα , φασολάδα , ελιές , τουρσί , ταραμάς , φρεσκοψημένες λαγάνες , χαλβάς άλλα και άφθονο κρασί ,  προσφέρθηκαν σε όλους όσους παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις.

 

 

fas15

FB_IMG_1519237245738

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FB_IMG_1519237945234

FB_IMG_1519237018135

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Καλή Σαρακοστή σε όλους!!

 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΔΩ

 

 

 

DSC00810

«ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π ΣΚΥΔΡΑΣ»

Χρώματα, γεύσεις, τρέλα ,χορό και μουσική ήταν τα στοιχεία που χαρακτήριζαν τον αποκριάτικο χορό  των παιδικών σταθμών του Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π Δήμου Σκύδρας .

 

DSC00796

DSC00781

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παιδιά διασκέδασαν με την ψυχή τους με τον υπέροχο κλοουν και τα παιχνίδια του .Το προσωπικό του Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π  όλο σύσσωμο πρόσφερε τις υπηρεσίες του για να γίνει αυτή η γιορτή πιο όμορφη και ζωντανή.

Οι καταπληκτικοί μάγειρες του φορέα εντυπωσίασαν με τα νοστιμότατα εδέσματα   που  πρόσφεραν στους προσκεκλημένους.

 

                                                                                                          Χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή !! 

 

 
DSC00805DSC00810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ