1. Αίτηση του γονέα ή του κηδεμόνα.

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή πιστοποιητικό γέννησης ή
οικογενειακής κατάστασης από την οποία προκύπτει η ηλικία του παιδιού.

3. Βεβαίωση γιατρού του δημοσίου ΝΠΔΔ ή ασφαλιστικού οργανισμού ή ιδιώτη γιατρού για την καλή υγεία και την σωματική αρτιμέλεια του παιδιού.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία αναφέρεται ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και αποδέχεστε να πληρώνετε κάθε μήνα τα τροφεία που αντιστοιχούν για την φιλοξενία του παιδιού σας στον παιδικό σταθμό.
5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σας

6. Βεβαίωση εργοδότη για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή βεβαίωση της υπηρεσίας για τους εργαζόμενους στον δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
7. Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνετε απαραίτητο για την διευκόλυνση της επιλογής ( όπως βιβλιάριο ενσήμων για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ασφαλιστικό βιβλιάριο για τις λοιπές κατηγορίες των εργαζομένων κλπ ).