ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ( ΚΔΑΠ)  «ΠΕΛΑΡΓΟΣ»

ΣΚΟΠΟΣ

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) «ΠΕΛΑΡΓΟΣ» είναι

Μονάδα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) με καλή υγεία, από την ηλικία

εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως και 12 χρόνων (δηλ. από 5-12

χρόνων). Στη μονάδα αυτή μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς

μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Δικαιούχος φορέας για τη σύσταση και την λειτουργία του ΚΔΑΠ είναι οι  φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης όπως ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση

αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.149512001 (ΦΕΚ 1397/τ.Β/22-10-2001), η οποία τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Π1β/ΓΠοικ. 30411/2002 (ΦΕΚ 395/τ.Β/02-04-2002)

η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει με την αριθμ. Π1β/ΓΠοικ.109707/2009 την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1849/τ Β/03-09-2009).

Σκοπός του ΚΔΑΠ «ΠΕΛΑΡΓΟΣ » είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών

για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα

από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.

Το Κέντρο  διασυνδέεται ενδεικτικά  με: κέντρο υγείας, Νοσοκομείο κτλπ, τις κοινωνικέςυπηρεσίες των ΟΤΑ και της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής,αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.λ.π. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Το ΚΔΑΠ «ΠΕΛΑΡΓΟΣ» για την εκπλήρωση των σκοπών τους, όπως αυτοί

περιγράφονται παραπάνω προβλέπεται να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των

παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας

 Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης

 Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων

 Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν

εξειδικευμένες υπηρεσίες

 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ «ΠΕΛΑΡΓΟΣ »,  βρίσκονται στην Τ.Κ. Αρσενίου του Δήμου Σκύδρας σε τμήμα του κτιρίου  «Παιδικό Κέντρο Αρσενίου»

και πληρεί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10-2001), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στο ΚΔΑΠ «ΠΕΛΑΡΓΟΣ » εγγράφονται παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην

υποχρεωτική εκπαίδευση έως και 12 χρόνων (5-12 χρόνων). Επίσης εγγράφονται

παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα, αντίστοιχης

ηλικίας. Απαγορεύεται η εγγραφή παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν

από μεταδοτικά νοσήματα.

Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου

Σκύδρας, στον οποίο ανήκει το ΚΔΑΠ χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση

εγγραφής παιδιών που διαμένουν σε όμορο Δήμο ή περιοχή, και εφόσον υπάρχουν

κενές θέσεις ή στην περίπτωση που με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη

κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά.

Κατά την εγγραφή επιλέγονται κατά προτεραιότητα παιδιά

Α)Ανέργων και εργαζομένων γονέων, καθώς και τα παιδιά οικονομικά αδύνατων

οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα

κοινωνικά αίτια (π.χ. παιδιά ορφανά από δύο ή έναν γονέα, παιδιά άγαμων μητέρων,

διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από γονείς με

σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π

Β) Ωφελούμενων γυναικών της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και

επαγγελματικής ζωής»

Γ) Όλων των υπόλοιπων κατηγοριών

(Η επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ του τελικού δικαιούχου μετά την εισήγηση του / της Υπευθύνου του Κέντρου.

 

 

 

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Για μη ωφελούμενους της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής

ζωής»

1. Αίτηση εγγραφής – συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή

του κηδεμόνα του παιδιού.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ηλικία του

παιδιού

3. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την

κατάσταση υγείας του παιδιού, ελεύθερο από λοιμώδη νοσήματα,

4. Αντίγραφο την Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του τρέχοντος έτους ή εκκαθαριστικό της Εφορίας του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση , βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.

5. Βεβαίωση εργοδότη

6. Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης     προσέγγισης από τον ΟΑΕΔ.

7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει απαραίτητο

8. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των παραπάνω

δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής

στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται

Α) Για μη ωφελούμενες της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής

ζωής»  αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον

υπάρχουνκενές θέσεις.

Β) Για ωφελούμενος της Πράξης « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής   ζωής »  αμέσως μετά την παραλαβή των εντολών τοποθέτησης.

Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην του

πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης , με προτεραιότητα  σ΄αυτά που έχουν προηγούμενη φοίτηση.

Η επιλογή των φιλοξενουμένων παιδιών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του τελικού

δικαιούχου μετά από εισήγηση του / της Υπευθύνου του Κέντρου.

Κύριο κριτήριο επιλογής των παιδιών είναι η οικονομική κατάσταση της οικογένειας και ησύνθεση αυτής.

Προηγούνται τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα,

παιδιά πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών καθώς και παιδιά γονέων με

σωματική ή πνευματική αναπηρία

 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Το ΚΔΑΠ προσαρμόζει την λειτουργία τους ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των

σχολείων της περιοχής.

Το Κέντρο διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του Πολιούχου Αγίου του Δήμου ή της Κοινότητας.

Το Κέντρο  συνεχίζει την λειτουργία του και κατά τους θερινούς μήνες

ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και κατά την κρίση του τελικού δικαιούχου (σχετ. ΚΥΑ

αριθ. 4036/27-7-2001 ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001).

Συγκεκριμένα το ωράριο λειτουργίας είναι το παρακάτω :

Προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες φιλοξενίας όσο το δυνατόν μεγαλύτερου

αριθμού παιδιών ημερησίως, αλλά και για λόγους ηλικιακής ομοιογένειας των

τμημάτων και αποδοτικότερης εκπαιδευτικής διαδικασίας και δημιουργικής

απασχόλησης, το ΚΔΑΠ λειτουργεί σε δύο (2) βάρδιες ως εξής :

α) Για το χειμερινό ωράριο , δηλ. από 12.30 – 20.30 μμ, ως εξής :

1. Α’ (μεσημεριανή) βάρδια : Από 12.30 – 16.30 μμ , με φιλοξενία μέχρι 45 παιδιών,

2. Β’ (απογευματινή) βάρδια : Από 16.30 – 20.30 μμ, με φιλοξενία μέχρι 45 παιδιών

β) Για το θερινό ωράριο, δηλ. από 07.00 –15.00 ως εξής:

1. Α΄ ( πρώτη βάρδια ) : Από 07.00 – 11.00

2. Β΄ ( δεύτερη βάρδια ) : Από 11.00 – 15.00

 

Σε κάθε βάρδια ορίζεται, ως ελάχιστο, η δίωρη απασχόληση των παιδιών.

Ο αριθμός των παιδιών σε κάθε βάρδια δε θα ξεπερνά τον οριζόμενο στην απόφαση

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας